Ние в Рихтер вярваме, че дейността ни, включително научно-развойната дейност, производството, дистрибуцията, маркетингът, взаимодействията с държавни органи, продажбите и промоционалната дейност, трябва да се извършва в съответствие с най-високите етични стандарти, разпоредби и практики във фармацевтичния сектор. Етичният кодекс, както и другите политики и ръководства в Глобалната програма за съответствие на Рихтер, представят отговорния и законосъобразен начин, по който избираме да изпълняваме ежедневната си дейност.

За Рихтер, в качеството му на участник на пазара в световен мащаб, уважението към културните и правните различия е съществено условие за извършването на дейност, която е в съответствие с нормативните изисквания.

Ние очакваме от нашите служители в Рихтер да спазват Етичния кодекс и да действат отговорно в отношенията с всички заинтересовани страни, включително медицински специалисти, пациенти, клиенти, доставчици на услуги в областта на здравеопазването, представители на академичната общност, правителства, регулаторни органи, бизнес партньори, доставчици и снабдители, както и да се отнасят с уважение и грижа към всички наши служители. Рихтер се ангажира да извършва дейността си по начин, гарантиращ лоялната конкуренция, и поведението ни ще отговоря на етичните норми във всички наши бизнес дейности.

Продължаващият успех и напредък в една изключително конкурентна сфера на дейност представляват както ежедневната бизнес цел на Рихтер, така и неговата визия в дългосрочен план. С оглед постигането им, нашата бизнес стратегия възприема морала, етиката и съответствието като основни елементи за нашата устойчивост, които не трябва да се нарушават.