УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ДО ЛИЦАТА, ДОКЛАДВАЩИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

 ("Privacy notice")

 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С настоящето Уведомление за поверителност „Гедеон Рихтер България“ ЕООД, с ЕИК 204941177, със седалище и адрес на управление: Република България, област София-град, община Столична, гр. София, район „Възраждане“, п. к. 1330, бул. „Акад. Ив. Гешов“ 2Е, Бизнес център „Сердика“, ет. 1, ап. 101, тел. 02/ 812 90 63, факс. 02/812 90 76 , email: office@richter.bg, („Дружеството“, „Ние“)  предоставя информация относно начина, по който ще обработваме личните данни на лицата, свързали се с нас с цел докладване на проявили се странични ефекти и нежелани реакции от лекарства и медикаменти.
По отношение на събираните данни относно лицата, докладващи странични ефекти, ние сме обработващ лични данни за администратора на лични данни, а именно – „Гедеон Рихтер“ АД, (RO Gedeon Richter Plc. ) със седалище: H-1103 Будапеща, ул. „Гьомрой“ 19-21, Унгария ; E-mail: dataprotection@richter.hu; Уебсайт: www.gedeonrichter.com.

II. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ? 

 • Личните данни, които събираме от Вас и обработваме, са следните:
  Имена на лицето, докладващо страничния ефект (първо име, презиме и фамилия);
  Данни за контакт на лицето, докладващо страничния ефект (телефон, факс, имейл и адрес, вид: лекар, аптекар, медицинска сестра, пациент и др.);
  Данни относно лицето, при което се е проявил страничният ефект (относно пол, ръст, тегло, дата на раждане, възраст, инициали, употреба на лекарства, цигари, алкохол, данни относно здравословното състояние, здравна история и др.);
  Данни относно подозираното лекарство и начина, по който лицето го е приемало (доза, честота, дати на започване и преустановяване на приемането);
  Данни относно нежелания страничен ефект (дати на проявление и прекратяване, сериозност, проведени тестове за оценяване на страничния ефект и др.).

 • III.   ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Като обработващ лични данни предоставената от Вас лична информация ще бъде предоставена на администратора на лични данни, т. е. управлението на „Гедеон Рихтер“ АД на централно ниво в Будапеща, Унгария, за целите на превантивната медицина, за изследването на страничните ефекти и причинителите им с цел отстраняването им, за подобряване качеството на предлаганите от „Гедеон Рихтер“ АД лекарства.

IV.   НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Обработването на Вашите данни е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на общественото здраве и осигуряването на високи стандарти за оценка и докладване на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствените продукти или медицинските изделия и спазването на приложимите в тази връзка европейски и национални нормативни изисквания.

V.   С КОГО МОЖЕ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Информацията, предоставена ни като част от съобщение за нежелана реакция, ние (в качеството ни на обработващ лични данни) ще разкрием на „Гедеон Рихтер“ АД (RO Gedeon Richter Plc.) с цел изпълнение на нормативни задължения на последния за отчитане и докладване на странични ефекти и нежелани реакция пред Изпълнителната агенция по лекарствата (гр. София 1303, ул. „Дамян Груев“ № 8; телефон: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434; www.bda.bg), която обработва лични и други данни, свързани с нежеланото събитие в качеството си на самостоятелен администратор.

VI. ЩЕ ПРЕХВЪРЛЯМЕ ЛИ ВАШИТЕ ДАННИ В ТРЕТИ СТРАНИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА?  

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни в страни или територии извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ), освен ако тази държава или територия не гарантира достатъчно високо ниво на защита; ако Вие изрично се съгласите данните Ви да бъдат прехвърляни в други държави или територии; това прехвърляне се осъществява при наличие на необходими и подходящи гаранции за сигурността на данните.

VII.   ЗА КАКЪВ СРОК ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Вашите лични данни, които ни предоставяте във връзка с докладването на странични ефекти, ще бъдат съхранявани за срок от 10 години.   След изтичането на този срок ще изтрием и заличим личите Ви данни, освен ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас или ако приложимото законодателство изрично изисква личните данни да се обработват за по-дълъг период.

VIII.   КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? 

Ще предприемем всички необходими действия и мерки, за да гарантираме сигурността на личните данни и да избегнем неоторизирания достъп до тях, както и тяхното събиране, използване, разкриване, копиране, изменяне, разпореждане, изтриване или друга неправомерна употреба на данните от страна на неупълномощени лица. Например, ние защитаваме сигурността на информацията, която обработваме, чрез ограничаване на физическия достъп до помещенията и шкафовете, в които тя се съхранява, а относно нейното електронно обработване и съхранение са въведени индивидуални пароли, защитни стени (firewalls), средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други.

IX.   КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права: 
1. Право на достъп до личните Ви данни: да знаете дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме; 
2. Право да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. Освен това може да ограничите обработването, ако: обработваме Вашите лични данни без правно основание; след осъществяване на целите, за които са били събрани; ако сте възразили срещу обработването на основание „легитимен интерес“. В този случай ние няма да ги обработваме, докато не проверим това твърдение. 
3. Право да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, ако ние започнем да извършваме такова (за което ще Ви уведомим), при наличие на друго законово основание или когато обработването е за целите на директния маркетинг. 
4. Право да поискате да изтрием Вашите лични данни, но е възможно да сме законово задължени да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме (или да ограничим обработването за известен период от време, като в такъв случай ще се съобразим с искането за изтриване едва след като сме изпълнили тези изисквания).
5. Право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработваме данните Ви въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.
6. Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни  (уебсайт: https://www.cpdp.bg/, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, адрес на електронна поща:  kzld@cpdp.bg)  или да заведете съдебно дело срещу нас.

X.   КАК МОЖЕТЕ ДА УПРАЖНИТЕ ПРАВАТА СИ?

За да упражните някое от правата си, или получите повече информация относно защитата на Вашите лични данни,  можете да пишете на електронната ни поща, да ни изпратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени в началото на настоящото Уведомление, или да попълните формуляр на място в офиса ни.
Ние ще отговорим на всяко искане за достъп до лични данни възможно най-скоро във формата, в която сте отправили запитването си – писмено на хартиен носител или в електронна форма, но не по-късно от 25 дни след подаването му. 
Може да поискаме да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви.