Priročnik o skladnosti družbe Gedeon Richter vsebuje naslednje:
Etični kodeks je vodnik za etično ravnanje in daje splošne smernice glede odgovornega, etičnega in zakonitega poslovnega ravnanja za zaposlene in partnerje tako družbe Gedeon Richter kot njenih povezanih podjetij.

V družbi Richter zahtevamo skladnost z najvišjimi etičnimi standardi, družba Richter pa je zavezana tudi skladnosti z vsemi lokalnimi in mednarodnimi zakoni in predpisi za boj proti podkupovanju in korupciji, ki lahko veljajo pri njenem poslovanju po vsem svetu. Vsi v družbi Richter, vključno z zaposlenimi, vodji, izvršnimi direktorji in člani upravnega odbora, morajo obvezno ravnati skladno s tem priročnikom za boj proti korupciji.

V okviru protikorupcijske zakonodaje vse interakcije z zdravstvenimi strokovnjaki predstavljajo visoko tveganje. Področja, ki so posebej izpostavljena tveganju in so obravnavana v tem priročniku za sodelovanje z zdravstvenimi strokovnjaki, so:

 • darila,
 • dogodki, podpora pri izobraževanjih in pogostitve,
 • sponzorstva,
 • donacije in vzorci,
 • plačilo za nudenje storitev.

Pri vseh interakcijah z zdravstvenimi strokovnjaki je treba poleg ravnanja, skladnega s tem priročnikom za sodelovanje z zdravstvenimi strokovnjaki, ravnati tudi skladno z ločenimi standardnimi operativnimi postopki (SOP) družbe Richter za ta področja, če so uvedeni.

 

Družba Richter je zavezana skladnosti z vsemi lokalnimi zakoni, predpisi in etičnimi kodeksi ter zakoni, predpisi in etičnimi kodeksi Evropske unije, ki bi lahko veljali za njeno poslovanje. Ta priročnik za zakonodajo na področju farmacije opredeljuje minimalne standarde, ki veljajo za naslednje dejavnosti družbe Richter:

 • vsebino promocijskih gradiv in informacij,
 • interakcije s pacienti,
 • programi podpore bolnikom,
 • interakcije z organizacijami bolnikov,
 • dogodki,
 • finančno podporo,
 • donacije,
 • pogodbe z organizacijami bolnikov,
 • različne oblike raziskav.
 
Spodbujanje preglednih odnosov ali interakcij med družbo Richter in organizacijami pacientov, zdravstvenimi strokovnjaki in zdravstvenimi organizacijami pri ustreznih deležnikih je v pomoč pri obveščenem odločanju ter preprečevanju neetičnega in nezakonitega vedenja. Farmacevtska podjetja morajo v okviru različnih veljavnih pravil, predpisov in drugih zahtev javno ali neposredno specifičnim deležnikom razkriti vključenost, plačila in druge prenose vrednosti na organizacije pacientov, zdravstvene strokovnjake in zdravstvene organizacije. Ker je družba Richter članica organizacije Medicines for Europe, mora zato pri svojih dejavnostih neposredno uporabljati pravila in zahteve Etičnega kodeksa organizacije Medicines for Europe. Kadar bi bilo tako razkritje v najboljšem interesu pacientov ali javnosti, mora družba Richter razkriti vključitve in prenose vrednosti, ki bi lahko potencialno predstavljali nasprotje interesov ali spodbujali prejemnike prenosov vrednosti, da jih razkrijejo. Razkritje morajo družba in odvisne družbe javno objaviti na svojem spletnem mestu.
 
Namen tega priročnika je podati praktične napotke o tem, kako poslovati, hkrati pa ohraniti popolno skladnost s konkurenčnim pravom Evropske unije in držav članic.
Namen tega pravilnika je vzpostaviti skupna pravila in načela o izmenjavi kakršnih koli informacij o Richterju s tretjimi osebami. V nadaljevanju se ta pravilnik ukvarja z zunanjo komunikacijo z javnostmi in dejavnostmi odnosov z javnostmi ("PR") v zvezi z delovanjem Richterja, kar vključuje, a ni omejeno na informacije, ki jih mora družba razkriti zaradi prisotnosti na borzi.
Ta priročnik določa splošna pravila in načela za delovanje in upravljanje Richterjeve spletne prisotnosti.

V družbi Richter se zavzemamo za to, da vsi zaposleni sprejemajo svoje poslovne odločitve brez vpliva kakršnih koli neetičnih osebnih interesov in izključno na podlagi strokovnih vidikov ter delovati v najboljšem interesu Richterja.

Pravilnik opredeljuje obseg poslovnih skrivnosti v povezavi z družbo Richter, kot tudi predstavitev in varovanje vseh drugih podatkov, dejstev, informacij v zvezi s poslovnimi skrivnostmi družbe.
report

V skladu z Richterjevim globalnim programom skladnosti in v luči Direktive (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki poročajo o kršitvah zakonodaje Unije, je bil ustanovljen Richter Virtual Compliance Officer (»Richter VCO«)  za upravljanje in spremljanje poročil v zvezi s Priročnikom o skladnosti ter veljavnimi nacionalnimi in nadnacionalnimi zakoni ter industrijskimi etičnimi predpisi, prejetimi prek katerega koli od kanalov, ki so podrobno opisani spodaj. Za zagotovitev učinkovitega delovanja sistema mora vsak sodelavec prijaviti primere ravnanja, ki krši določila Priročnika o skladnosti ter veljavno nacionalno ali nadnacionalno zakonodajo in etične predpise industrije. Do tega so upravičeni tudi vsi predstavniki poslovnih partnerjev in njihovi zaposleni, potencialni in nekdanji zaposleni v Richterju ter delničarji in nadzorniki Richterja.

Namenske komunikacijske kanale družbe Richter za poročanje o takšnih primerih smo vzpostavili, kontaktni podatki pa so naslednji:

 • pisno:
 • ustno: preko telefonskega sistema glasovnih sporočil: +36 1 431 4700.
Transparentnost - prenos sredstev
​Spodbujanje preglednih odnosov ali interakcij med družbo Gedeon Richter Plc in bolniškimi organizacijami, zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi organizacijami z ustreznimi deležniki pomaga pri sprejemanju odločitev na podlagi informacij in pomaga preprečevati neetično in nezakonito ravnanje.