Adatkezelési Tájékoztató a gyógyszerbiztonsággal és orvosi információs szolgálattal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

1.       HÁTTÉR

Gedeon Richter Plc. székhely H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, Cg. 01-10-040944 ) és leányvállalata, Gedeon Richter Romania S.A., székhely: 540306 Marosvásárhely, Cuza Vodă utca, 99-105 szám, Maros megye, Románia; cégjegyzékszám:  J26/15/1991, adószám RO1200929, (a továbbiakban „mi", „minket" vagy a „Társaság") megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt („érintett", „adatalany"), hogy hogyan kezeljük a személyes adatait, amikor Ön

 • a termékünkkel kapcsolatos nemkívánatos eseményt/gyógyszermellékhatást részünkre bejelent;
 • információt kér egy vagy több termékünkről;
 • farmakovigilanciával, nemkívánatos eseménnyel/gyógyszer-mellékhatással, egészségügyi problémával kapcsolatos kérdést intéz hozzánk, illetve egyéb igényt érvényesít.

Amennyiben kérdést vagy mellékhatás-jelentést továbbít részünkre bármely csatornán (pl. telefon, e-mail, postai levél, weboldalainkon keresztül történő kapcsolatfelvétel), a megkeresésében nyújtott információt fel fogjuk használni annak érdekében, hogy kérésével vagy bejelentésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegyük.

Ez magában foglalhatja Önre, mint beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információk (személyes adatok) kezelését, amelyek a 2016/679 EU rendelet (az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény védelme alá esnek. Az adatvédelmi jogszabályok hatálya alatt Önnek, mint adatalanynak joga van kérdést vagy panaszt benyújtani a szokásos tartózkodási helye szerint illetékes adatvédelmi hatósághoz. Romániában az adatvédelmi hatóság az Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, cím, București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, fax: +40.318.059.602. Mindazonáltal azt javasoljuk, hogy a dataprotection@gedeon-richter.ro címre küldött emailben vagy a Társaság Jogi osztálya részére címzett postai levél útján (postai cím: strada Cuza Vodă, nr. 99-105, Tirgu-Mures, jud. Mureș) először velünk vegye fel a kapcsolatot, amennyiben bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelését illetően.

2.       AZ ADATKEZELŐ KILÉTE ÉS AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK ELÉRHETŐSÉGE

Adatkezelő – ha a forgalombahozatali engedély tulajdonosa a Gedeon Richter Plc.

Adatkezelő – ha a fogalombahozatali engedély tulajdonosa a Gedeon Richter Romania S.A.

Név: Chemical Works of Gedeon Richter Plc.

Székhely: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary

Postai cím: 1475 Budapest, P. O. Box 27, Hungary

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944

Adószám: 10484878-2-44

Weboldal: www.richter.hu

Vezérigazgató: Orbán Gábor

Név: Gedeon Richter Romania S.A.

Székhely: 540306 Tirgu Mures, str. Cuza Voda 99-105, Romania

Postai cím: 540306 Tirgu Mures, str. Cuza Voda 99-105, Romania

Cégjegyzékszám: J26/15/91

Adószám: RO1200929

Weboldal: www.gedeon-richter.ro

Vezérigazgató: Dana Chelărescu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Email cím: dataprotection@richter.hu

Postai cím: 1475 Budapest, P. O. Box 27, Hungary

Email cím: dataprotection@gedeon-richter.ro

Postai cím: 540306 Tirgu Mures, str. Cuza Voda 99-105, Romania

 

 

Adatfeldolgozó – ha a forgalombahozatali engedély tulajdonosa a Gedeon Richter Plc.

Adatfeldolgozó – ha a fogalombahozatali engedély tulajdonosa a Gedeon Richter Romania S.A.

Név: Gedeon Richter Romania S.A.

Székhely: 540306 Tirgu Mures, str. Cuza Voda 99-105, Romania

Postai cím: 540306 Tirgu Mures, str. Cuza Voda 99-105, Romania

Cégjegyzékszám: J26/15/91

Adószám: RO1200929

Weboldal: www.gedeon-richter.ro

Vezérigazgató: Dana Chelărescu

 

Név: ArisGlobal Limited

Székhely: 16A, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland

Weboldal: https://www.arisglobal.com/contact-us/

 

Név: Chemical Works of Gedeon Richter Plc.

Székhely: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary

Postai cím: 1475 Budapest, P. O. Box 27, Hungary

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944

Adószám: 10484878-2-44

Weboldal: www.richter.hu

Vezérigazgató: Orbán Gábor

 

Név: ArisGlobal Limited

Székhely: 16A, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland

Weboldal: https://www.arisglobal.com/contact-us/

 

3.       FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„Nemkívánatos esemény" minden olyan kedvezőtlen (klinikai, laboratóriumi vagy egyéb) változás, amely a beteg vagy a vizsgálati alany szervezetében az adott gyógyszer alkalmazása során jelentkezik, függetlenül attól, hogy volt-e összefüggés a gyógyszer alkalmazása és az esemény között.
„Gyógyszermellékhatás" a gyógyszerek által kiváltott káros és nem kívánt hatás. Feltételezhető a gyógyszer és az előfordulás közötti okozati összefüggés.
„Adatkezelő" az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„Adatfeldolgozó" az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„EudraVigilance" az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén végzett klinikai vizsgálatokban engedélyezett vagy megvizsgált gyógyszerek feltételezett mellékhatásairól szóló centralizált európai adatbázis.

„Orvosi Információs Szolgálat" a Richterben egy szervezeti egységet jelent, amely tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek, az egészségügyi szakembereknek és/vagy a lakosságnak a Richter által forgalmazott termékekről.

„Farmakovigilancia" pharmakon-görög, vigilare-latin eredetű szó, jelentése gyógyszer éberség, őrködés, vigyázat. „Őrködés" a gyógyszer biztonságos alkalmazása, hatékonysága, új vagy már ismert mellékhatások felett. A farmakovigilancia fogalma felöleli a biztonságos gyógyszeralkalmazás érdekében kifejtett tevékenységeket. A WHO 2002-es meghatározása szerint a farmakovigilancia „a gyógyszerek káros hatásaival, vagy gyógyszerrel kapcsolatos egyéb problémák észlelésével, értékelésével, megértésével és megelőzésével foglalkozó tudomány ill. tevékenység.

„Személyes adat" : azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosíthat.

 

4.       HOGY ÉRTESÜLHET AZ ADATALANY AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL?

Ahogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató 5.2. pontjában alább részletezzük, nem minden esetben közvetlenül az adatalanytól (aki a feltételezett nemkívánatos eseményt/mellékhatást tapasztalja) szerezzük a rá vonatkozó információkat.

Az adatalanyok adatkezelésről való tájékoztatása adatvédelmi alapelv, akkor is kötelezettségünk ennek eleget tenni, ha nem közvetlenül az érintettől szerezzük meg a személyes adatokat. Mindemellett, bizonyos esetekben nem kezelünk elegendő személyes adatot az érintettről (ide értve a kapcsolattartási adatok hiányát is). Ezekben az esetekben nincs lehetőségünk arra, hogy közvetlenül felvegyük a kapcsolatot az érintettel és tájékoztassuk őt azt követően, hogy a bejelentő az érintettre vonatkozóan mellékhatás-jelentést/nemkívánatos esemény jelentést tett.

Azokban az esetekben, amikor az információforrás nem maga az érintett, arra kérjük az információforrást (pl. a bejelentőt), hogy informálja az érintettet (a jelentéssel közvetlenül érintett személyt) jelen Adatkezelési Tájékoztató létezéséről és elérhetőségéről.

 

5.       FARMAKOVIGILANCIA

5.1.  HOGYAN KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Adatkezelési cél

Mi az adatkezelés jogi alapja?

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Meddig őrizzük meg az információt?

A Richter személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy:

- teljesítse a jogszabályokban előírt kötelezettségeit a bejelentett mellékhatásokkal / mellékhatásokkal kapcsolatban;

- gyógyszerbiztonság- felügyeleti rendszert működtessen;

- megfeleljen a jogszabályokban előírt mellékhatásokra vonatkozó jelentési kötelezettségnek.

A Richter a farmakovigilanciai jogszabályok alapján köteles rögzíteni, feldolgozni és tárolni a szereplő nemkívánatos eseményekre / mellékhatásokra vonatkozó jelentésekben foglalt személyes adatokat, továbbá köteles ezeket a jelentéseket az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a felügyeleti hatóság részére benyújtani.

Ezek a jogszabályok a következőek:

 • A Bizottság 520/2012/EU Végrehajtási Rendelete a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben előírt farmakovigilanciai tevékenységek végrehajtásáról
 • Irányelvek a helyes farmakovigilanciai gyakorlatról (GVP)- Modul VI.
 • 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról

• A beteg alábbi személyes adatait kezeljük:

- kapcsolattartási adatok (például név, e-mail cím, telefonszám, cím);

- kor, nem, szexuális életre vonatkozó adatok;

- testsúly, magasság;

-etnikai hovatartozás;

- a beteg rokonaira, családtagjaira vonatkozó egészségügyi információk;

- múltbeli és jelenlegi gyógykezelésekre vonatkozó információk;

- egészségi állapotra vonatkozó adatok;

- kórtörténet.

• A bejelentő alábbi személyes adatait kezeljük:

- kapcsolattartási adatok (például név, e-mailcím, telefonszám);

- foglalkozás;

- milyen kapcsolatban áll a beteggel.

A Richter a farmakovigilanciával kapcsolatos adatokat gyógyszer forgalombahozatali engedélyének érvényességi ideje alatt, továbbá a forgalombahozatali engedély érvényességének lejártától számított további 10 évig őrzi meg.(A Bizottság 520/2012/EU Végrehajtási Rendelete, 12. cikk (2))

 Személyes adatait a következő célok elérése érdekében kezeljük:

5.2. KI/MI A NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNYEK/MELLÉKHATÁS BEJELENTÉSEK FORRÁSA?

A Richter a következő forrásokból értesülhet nemkívánatos eseményekről, illetve gyógyszermellékhatásokról:

 • betegtől;
 • egészségügyi szakemberektől (pl. orvos, ápoló, fogorvos, szülésznő, fizioterapeuta, optikus, stb.)
 • harmadik személyektől (pl. beteg családtagja, jogi képviselő, kolléga, stb.)
 • ·nyilvános forrásokból (pl. szakmai cikkek)
 • más forrásokból.

Az esetek többségében a személyes adatokat közvetlen adatszolgáltatással a fenti források valamelyikétől szerezzük, és nem kötelezhetjük az érintetteket, hogy nemkívánatos eseménnyel/ gyógyszermellékhatással kapcsolatos bejelentést tegyenek. Amennyiben viszont olyan, nemkívánatos eseménnyel/ gyógyszermellékhatással kapcsolatos információ jut a tudomásunkra, amely feltehetően bármely termékünkkel kapcsolatba hozható, jogszabályi kötelezettségünk, hogy az esetre vonatkozó információkat összegyűjtsük és a jogszabályokkal összhangban kezeljük, kivizsgáljuk őket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egészségügyi szakembereket jogszabály kötelezi arra, hogy jelentsék azokat a nemkívánatos eseményeket/gyógyszermellékhatásokat, amelyekről tudomást szereznek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nemkívánatos eseményt/gyógyszermellékhatást bejelentő személy kapcsolattartási adatait (név és egyéb kapcsolattartási adatok) kötelesek vagyunk rögzíteni.

5.3. AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS CSATORNÁI

A Richter az alábbiakban felsorolt csatornákon keresztül szerezhet tudomást a mellékhatásokról/nemkívánatos eseményekről:

 • email-es kommunikáció során;
 • személyes kommunikáció során;
 • telefonos kommunikáció során;
 • Richter weboldalain, közösségi média felületein bonyolított kapcsolatfelvételek során;
 • postai levél útján.

 

5.4. MILYEN MŰVELETEKET VÉGZÜNK A NEMKÍVÁNATOS ESEMÉNNYEL/ MELLÉKHATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKON?

A farmakovigilanciai jelentéstételi eljárást szigorúan az Európai Unió és a nemzeti jogszabályok szabályozzák. A jelentések kezelése során a következő műveleteket hajthatjuk végre:

 • Fogadjuk/megszerezzük az információt a jelen Adatkezelési Tájékoztató 5.3. pontjában felsorolt csatorná(ko)n.
 • Regisztráljuk a nemkívánatos eseményt/feltételezett mellékhatást a saját belső, nemzeti, illetve nemzetközi adatbázisunkban.
 • Értékeljük a nemkívánatos eseményt / feltételezett mellékhatást orvosi/gyógyászati szempontból.
 • Nyomon követjük a nemkívánatos eseményt/feltételezett mellékhatást (azaz kérdéseket teszünk fel, amennyiben a számunkra szolgáltatott információ nem elégséges az eset komplex elemzéséhez).
 • .továbbítjukA nemkívánatos eseménnyel/feltételezett mellékhatással kapcsolatos adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 6.5. pontjában felsorolt személyek számára 

5.5. KIK RÉSZÉRE TEHETJÜK KÖZZÉ/TOVÁBBÍTHATJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

A jogszabályok alapján a Richter az alábbi személyekkel oszthat meg személyes adatot a farmakovigilanciai kötelezettségével összefüggésben:

 • a Richter csoport entitásaival (anyavállalat, leányvállalataival és kereskedelmi képviseleteivel);
 • szabályozó hatóságokkal, a nemzeti egészségügyi hatóságokkal, beleértve mellékhatás/nemkívánatos esemény EudraVigilance rendszerbe történő továbbítását (azonban a személyes adatok EudraVigilance rendszerbe történő továbbítása nagyon ritka, az adatok anoním módon történő továbbítása elegendő);
 • Richter farmakovigilanciai rendszerének és folyamatainak részét képező szolgáltatókkal. Ezen szolgáltatók esetén az adatvédelmi jogszabályokban foglalt, jogszerű adattovábbítás feltételét jelentő garanciákat kialakítottuk (beleértve a harmadik országokban székhellyel rendelkező partnereink részére történő adattovábbításokat is);
 •  kereskedelmi partnerekkel (akikkel kereskedelmi megállapodások alapján ugyanazokat a gyógyszereket forgalmazzuk különböző országokban).

6.       ORVOSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

6.1. MIK AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI?

A személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük, kivéve, ha a megkeresése farmakovigilancia érintettségű, mert abban az esetben jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. pontja irányadó.

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés jogalapja

Milyen személyes adatokat kezelünk a cél elérése érdekében?

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Megválaszoljuk kérdéseit és nyomonkövessük kéréseit.

Az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztatón alapuló önkéntes és előzetes hozzájárulása.

Az Ön kapcsolattartási és a kérdésében/kérésében foglalt személyes adatai.

Amíg a kérdését/kérését meg nem válaszoljuk, de maximum 5 évig.

6.2. MI/KI AZ ORVOSI INFORMÁCIÓS KÉRDÉS/KÉRÉS FORRÁSA?

A Richterhez az alábbiakban felsorolt személyektől érkezhet ilyen jellegű kérés/kérdés:

 • betegtől;
 • egészségügyi szakembertől (pl. orvos, ápoló, fogorvos, szülésznő, fizioterapeuta, optikus, stb.)
 • harmadik személyektől (pl. beteg családtagja, jogi képviselő, kolléga, stb.).

 6.3. AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS CSATORNÁI

A Richterhez az alábbiakban felsorolt csatornákon keresztül érkezhet orvosi információs kérés/kérdés:

 • email-es kommunikáció során;
 • személyes kommunikáció során;
 • telefonos kommunikáció során;
 • Richter weboldalain, közösségi média felületein bonyolított kapcsolatfelvételek során;
 • postai levél útján.

 6.4. MILYEN MŰVELETEKET VÉGZÜNK AZ ORVOSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT RÉSZÉRE BEÉRKEZŐ MEGKERESÉSEKBEN FOGLALT INFORMÁCÓKKAL?

A megkeresések kezelése során a következő műveleteket hajthatjuk végre:

 • Fogadjuk/megszerezzük az információt a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7.3. pontjában felsorolt csatorná(ko)n.
 • Regisztráljuk a megkeresést a saját belső vagy a szerződéses partnerünk adatbázisában.
 • Értékeljük a megkeresést.
 • Nyomon követjük a megkeresést.
 • .továbbítjukA megkeresésben foglalt adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7.5. pontjában felsorolt személyek számára 

6.5. KIK RÉSZÉRE TESSZÜK KÖZZÉ/TOVÁBBÍTJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

Annak érdekében, hogy megválaszolhassuk kérdéseit, illetve eleget tehessünk megkeresésének, az alábbi személyeknek továbbíthatjuk személyes adatait az Orvosi Információs Szolgálattal összefüggésben:

 • a Richter csoport entitásainak (a Richter leányvállalatainak és kereskedelmi képviseleteinek);
 • Richter Orvosi Információs Szolgálati rendszerének és folyamatainak részét képező szolgáltatóknak.

 7. EGYÉB MEGKERESÉSEK

7.1. MIK AZ ADATKEZELÉS KÖRÜLMÉNYEI?

A személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük, kivéve, ha a megkeresése farmakovigilanciával vagy Orvosi Információs Szolgálatunkkal kapcsolatos. Ezekben az esetekben az adatkezelés körülményeire jelen Adatkezelési Tájékoztató 6. és 7. pontjai irányadóak.

Mi az adatkezelés célja?

Az adatkezelés jogalapja

Mi személyes adatait kezeljük a cél elérése érdekében?

Mennyi ideig őrizzük meg adatait?

Eleget tegyünk kérésének.

Az Ön jelen Adatkezelési Tájékoztatón alapuló önkéntes és előzetes hozzájárulása.

Az Ön kapcsolattartási és a kérdésében/kérésében foglalt személyes adatai.

Amíg a kérdését/kérését meg nem válaszoljuk, de maximum 5 évig.

 

7.2. MI/KI AZ ORVOSI INFORMÁCIÓS KÉRDÉS/KÉRÉS FORRÁSA?

A Richterhez az alábbiakban felsorolt személyektől/forrásokból érkezhet ilyen jellegű kérés/kérdés:

 • betegtől;
 • egészségügyi szakembertől (pl. orvos, ápoló, fogorvos, szülésznő, fizioterapeuta, optikus, stb.)
 • harmadik személytől (pl. beteg családtagja, jogi képviselő, kolléga, stb.);
 • egyéb forrásokból.

7.3. AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS CSATORNÁI

A Richterhez az alábbiakban felsorolt csatornákon keresztül érkezhetnek be ilyen jellegű megkeresések:

 • email-es kommunikáció során;
 • személyes kommunikáció során;
 • telefonos kommunikáció során;
 • Richter weboldalain, közösségi média felületein bonyolított kapcsolatfelvételek során;
 • postai levél útján.

7.4.MILYEN MŰVELETEKET VÉGZÜNK RÉSZÉRE BEÉRKEZŐ MEGKERESÉSEKBEN FOGLALT INFORMÁCIÓKKAL?

A megkeresések kezelése során a következő műveleteket hajthatjuk végre:

 • Fogadjuk/megszerezzük az információt a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7.3. pontjában felsorolt csatorná(ko)n.
 • Regisztráljuk a megkeresést a belső adatbázisunkban
 • Értékeljük a megkeresést.
 • Nyomon követjük a megkeresést. 
 • .továbbítjukA megkeresésben foglalt adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztató 7.5. pontjában felsorolt személyek számára 

7.5. KIK SZÁMÁRA TOVÁBBÍTHATJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

Az alábbi személyek részére továbbíthatjuk személyes adatait:

 • a Richter csoport entitásai részére (a Richter leányvállalatai és kereskedelmi képviseletei részére);
 • a Richter szerződéses partnereink részére (pl. jogi képviselőinek, külső tanácsadóinak, kereskedelmi partnereinek részére).

8.   HOGYAN VÉDJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Megteszünk minden szükséges lépést, megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága és az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Szerződéses partnereink és beszállítóinkkal kötött megállapodásainkban megfelelő adatvédelmi klauzulákkal biztosítjuk az adatvédelmi alapelvek, különösen az adatminimalizálás és a célhoz kötött adatkezelés alapelveinek érvényesülését.

9.   MILYEN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI VANNAK?

Önnek jogában áll

 • kérni a személyes adataihoz való hozzáférést;
 • kérni személyes adatainak az Ön vagy más személy részére történő kiadását;
 • az, hogy kérésére bizonyos feltételek esetén korlátozzuk személyes adatai kezelését;
 • kérni személyes adatainak törlését (amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (amennyiben az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezés vagy az adatkezelő jogos érdeke).

Amennyiben vitatja az adatai kezelésének jogszerűségét, kérheti adatai kezelésének korlátozását.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti jogai esetenként korlátozás alá eshetnek. Azokban az esetekben, amelyekben jogszabály kötelez minket az adatkezelésre, nem áll módunkban kérésére törölni a személyes adatait.

Természetesen, amennyiben a jogszabályi rendelkezések lehetőséget adnak, erre irányuló kérelme esetén személyes adatait töröljük.

Jogai gyakorlásához kérjük, juttassa el hozzánk kérését jelen Adatkezelési Tájékoztató 2. pontjában szereplő elérhetőségek egyikén.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy mielőtt kérését teljesítjük, szükséges lehet ellenőriznünk a személyazonosságát. Ennek érdekében arra kérhetjük, hogy biztosítson számunkra néhány további személyes adatot a személyazonosságának megállapítása érdekében.