Adatkezelési tájékoztató

(Utolsó frissítés időpontja: 2022. március 14.)

 

GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. (székhely: 540306 Marosvásárhely, Cuza Vodă utca, 99-105 szám, Maros megye, Románia; cégjegyzékszám:  J26/15/1991, CUI RO1200929 a továbbiakban „mi”, „minket” vagy a „Társaság”) megtesz minden tőle telhetőt az egyének magánszférájának és személyes adatainak védelme érdekében. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunk (a továbbiakban „Honlap”) felhasználóinak, látogatóinak és a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokra (a továbbiakban „Szolgáltatások”) feliratkozóinak (a továbbiakban „Érintettek”) személyes adatait miként kezeljük. Szolgáltatásainkat 16 év alatti Érintettek (a továbbiakban „fiatalkorúak”) nem jogosultak használni, és kérjük, hogy fiatalkorúak semmilyen személyes adatukat ne adjanak meg a Társaság számára.

Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel és a Süti Tájékoztatóval együtt olvassa át.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatkezelési Tájékoztatóját, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatkezelési Tájékoztató legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatkezelési Tájékoztató tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

 

KI AZ ADATKEZELŐ?                                                                                    

Az adatkezelő a Társaság. Az Ön személyes adatát a Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy „GDPR”), és a Honlapra irányadó nemzeti jogszabályok alapján kezeli.

Az adatfeldolgozó: Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21; cégjegyzékszám: 01-10-040944).

 

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért Szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek. Az Ön mint Érintett személyes adatait munkatársaink kezelik, azokat mindig bizalmasan kezeljük, és kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel. Az adatkezelések és azok céljai az alábbiak lehetnek 

 1. Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan például adatkezelési lehet, hogy
  • teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;
  • Honlapunkon közzétett álláshirdetésekre történő állásjelentkezéseit kezeljük;
 2. kommunikációs csatornát biztosítsunk a mellékhatásokra vonatkozó, gyógyszerbiztonsági célokból nekünk küldött értesítésekhez. a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;
 3. a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;
 4. csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;
 5. ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása; vagy
 6. panaszkezelés, valamint az általános Felhasználási Feltételeink, Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk érvényre juttatása.

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és Süti Tájékoztatóban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

 

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul.  Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani. Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Mellékhatások bejelentésével kapcsolatosan az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettségünk teljesítése annak érdekében, hogy az európai és nemzeti farmakovigilanciai jogszabályoknak megfelelően járjunk el.

Amennyiben Ön szerződést köt velünk vagy feliratkozik Szolgáltatásainkra, úgy személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján kezeljük olyan mértékéig, amennyiben az szükséges az Ön által igényelt Szolgáltatások nyújtásához vagy – a szerződéskötést megelőzően – az Ön kérésének teljesítéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez.

Személyes adatát a Társaság mint adatkezelő jogos érdekének biztosítása céljából is kezelhetjük, úgy mint például csalások megelőzése és azok elleni védekezés érdekében, szakmai kapcsolataink ápolása érdekében, termékeinkről való tájékoztatás nyújtása érdekében, panaszok kezelése és felhasználási feltételeink érvényesítése érdekében.

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK?

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük.

 • Név, (vezetéknév,keresztnév és felhasználói név)
 • Nyelvi beállítások. Ezen információk alapján tudunk Önnel az Ön által értett nyelven kommunikálni.
 • E-mail cím. Az e-mail címeket ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására használjuk. Ennek az információnak a segítségével azonosítjuk Önt és küldünk Önnek értesítést, amennyiben a Honlap keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot.
 • Állásjelentkezési adatok. Állásjelentkezés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adataival kapcsolatos pontos adatkezelés körülményeit a Honlap megfelelő helyein elhelyezett
   Ha Ön valamilyen állásra jelentkezik, rögzíthetjük a jelentkezés dátumát és időpontját, az Ön nevét, születéskori nevét, születési helyét és idejét; lakóhelyét; telefonszámát; e-mail címét; korábbi munkáltatója (munkáltatói) nevét; korábbi munkaviszonya időtartamát; korábbi beosztásait, munkaköreit és azok leírását; képesítéseit; tanulmányait; végzettségi szintjét, diplomáját és annak fokozatát, valamint a diploma megszerzésének időpontját; nyelvtudását; számítástechnikai ismereteit, és minden olyan egyéb információt, amelyet Ön jelentkezőként önként ad meg (például fénykép, önéletrajz, motivációs levél és fizetési igény). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy tájékozódjunk szakmai tapasztalatáról, és hogy alkalmazásával kapcsolatosan döntést tudjunk hozni. Ezekhez az információkhoz kizárólag a munkaügyi osztályunk és az az osztály fér hozzá, amelyik az új munkatársat keresi.Adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.
 • Mellékhatásra vonatkozó információ. Erre az információra azért van szükségünk, hogy a nemkívánatos hatásokat fel tudjuk dolgozni, ki tudjuk vizsgálni és jelenteni tudjuk a szabályozó hatóságnak. A bejelentésben szerepelnie kell a bejelentő nevének, az Ön telefonszámának és e-mail címének; az Ön foglalkozásának; a betegadatoknak; a beteg monogramjának; a beteg születési idejének; a beteg korának; a beteg nemének; a nemkívánatos esemény leírásának, ideértve a tapasztalt tüneteket; a mellékhatás, nemkívánatos állapot leírásának, a beteg kórtörténetének, egyéb betegségei bemutatásának; a tapasztalt nemkívánatos eseménynek (például halál); közvetlen életveszélynek, szükséges kezelésnek; tartós vagy jelentős egészségromlásnak vagy funkcióvesztésnek, fejlődési vagy születéskori rendellenességnek; gyógyszerekre vonatkozó információknak; a gyógyszer szedésének kezdő és befejező dátumának; a szedett gyógyszereknek / gyógykészítményeknek. A mellékhatások bejelentésére és Orvosi Információs Szolgálatra vonatkozó további adatkezelési tájékoztató itt érhető el.
 • Üzenetre vonatkozó információ. Rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.
 • Általános használatra vonatkozó információ. Olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön miként veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás (beleértve az IP címeket, a látogatás idejét, a meglátogatott oldalakat, oldalakon tett interakciókat, korlátozott részletezettségű helyadatokat, a felhasználó eszközét és szoftverét, első vagy újbóli meglátogatás tényét, forgalmi információkat). Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől – a mellékhatásokra vonatkozó, farmakovigilancia célokat szolgáló egészségügyi információk kivételével – különleges személyes adatokat gyűjtsünk.

 

 

HASZNÁLUNK SÜTIKET?

Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is.

A süti olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.

További információkért a Honlapokon használt sütikről, kérjük, olvassa el a különálló Süti Tájékoztatónkat itt.

 

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag a Richter azon engedéllyel rendelkező munkatársai és szervezeti egységei férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

Harmadik személyeket (a továbbiakban „Adatfeldolgozó”) bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával. Ezekkel az Adatfeldolgozókkal, mint például jogi és más tanácsadókkal, szakértőkkel, akik segítenek minket, megoszthatjuk az Ön személyes adatait Mindazonáltal, minden ilyen esetben biztosítjuk a személyes adatok bizalmas és titkos kezelését, például titoktartási megállapodások megkötésével.

Ilyen harmadik fél Adatfeldolgozók az alábbiakban felsorolt személyek:

1.) Adatfeldolgozó neve: ALLWIN Informatika Kft. („Allwin”)

Kapcsolat

 

Székhely:H-1111 Budapest Zenta u. I/1.

Honlap:https://www.allwin.hu

E-mail cím:info@allwin.hu

Milyen személyes adatot kezel?

Az Allwin a Honlap üzemeltetésének körében potenciálisan minden Honlap által kezelt, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adathoz hozzáférhet, amennyiben az feladatainak ellátáshoz szükséges.

Milyen adatfeldolgozási tevékenységet lát el?

Az Allwin a Honlap informatikai üzemeltetését, karbantartását végzi.

 

2.) Adatfeldolgozó neve: Microsoft Ireland Operations Ltd. („Microsoft”)

Kapcsolat

 

Székhely:South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland

Honlap:https://azure.microsoft.com

Milyen személyes adatot kezel?

A Társaság a Microsoft felhőalapú tárhelyszolgáltatását veszi igénybe a Honlap üzemeltetésével összefüggésben, minden jelen Adatkezelési Tájékoztatásban felsorolt személyes adatot ezen a platformon tárol.

Milyen adatfeldolgozási tevékenységet lát el?

A Microsoft tárhelyszolgáltatást végez.

 

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő. A személyes adatokat töröljük, ha

i.       Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;

ii.      Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;

iii.     a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik; valamint

iv.     a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

Mellékhatás bejelentése és az Orvosi Információs Szolgálat felkeresése során részünkre megadott személyes adataival kapcsolatos adatmegőrzési időtartamokra az „Adatkezelési tájékoztató a gyógyszermellékhatás bejelentésekkel és az Orvosi Információs Szolgálattal kapcsolatban” című adatkezelési tájékoztató irányadó.

Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezeléseinkre vonatkozó adatmegőrzési időtartamokkal kapcsolatos tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztatónkból ismerheti meg.

MILYEN NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS TÖRTÉNIK?

Amennyiben nem tájékoztatjuk Önt másképp ebben az Adatkezelési Tájékoztatóban vagy bármely más kommunikációnkban, nem továbbítjuk az Ön személyes adatát olyan országba vagy olyan területre, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül található.

 

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy Ön felel jelszavának biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel.

Bármely információ, amelyről valamely termékünk lehetséges mellékhatásának bejelentése során szerzünk tudomást, azon munkatársaink korlátozott köre számára lesz elérhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szüksége van az adatokra. Ilyen esetben is védjük az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel.

 

MILYEN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI VANNAK?

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését, azonban jogszabály előírhatja számunkra, hogy az ilyen adatokat megtartsuk (illetve, hogy zároljuk vagy jelöljük meg az ilyen információt bizonyos időre, amely esetben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően teszünk eleget).

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított egy hónapon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a benyújtásától számított egy hónapon  belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult bírósági eljárást kezdeményezni.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Társaság adatkezeléseit felügyelő illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat, név szerint Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, adresa:  București, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, anspdcp@dataprotection.ro, telefon +40.318.059.211, fax: +40.318.059.602 vagy ahhoz az illetékes adatvédelmi szabályozó hatósághoz, amely az Európai Unió azon tagállamában található, ahol az Ön lakóhelye, munkavégzésének helye vagy az adatvédelmi jogsértés helye van.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek és saját adatkezelési szabályzataiknak megfelelően üzemelnek. Az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért Társaságunk nem felelős.

 

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben további információra lenne szüksége vagy érintetti jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot (Email cím: dataprotection@gedeon-richter.ro; tel. +40.265.201105)