FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

(Utolsó frissítés időpontja: 2022. március 14.)

                                                                                                                                            

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek”) a jelen honlapon (a továbbiakban „Honlap”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A Honlapra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a Honlapon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek.

Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője technikai szempontból a Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.]; cégjegyzékszám: 01-10-040944, a tartalomért felelős cég GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. (székhely: 540306 Marosvásárhely, Cuza Vodă utca, 99-105 szám, Maros megye, Románia; cégjegyzékszám:  J26/15/1991, CUI RO1200929; a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Társaság”).

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgáljuk vagy módosítsuk. A Felhasználási Feltételek legutóbbi frissítésének időpontját a Felhasználási Feltételek tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja.

Javasoljuk, hogy töltse le PDF formában vagy mentse el képernyőfotóként a jelen Felhasználási Feltételeket későbbi hivatkozás, felhasználás céljából. Időről időre frissíthetjük, illetve módosíthatjuk a Honlapot reflektálva termékváltozásra, felhasználóink szükségleteire, üzleti prioritásainkra vagy egyéb ok miatt.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

 

1. KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

A jelen Honlap tartalma és a Honlapon közzétett minden anyag a Társaság vagy a Társaság engedélyeseinek szellemi tulajdona, és Önnek kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot engedünk a jelen Honlapon elérhető tartalom vonatkozásában. A műveket a világ minden részén szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenn van tartva. A Honlap felhasználói kötelesek a Honlapunkon megjelenő tartalom vonatkozásában fennálló szerzői minőségünket (vagy a megnevezett közreműködőkét) elismerni. A jelen Honlapról letöltött és kinyomtatott oldalakhoz fűződő szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jelzést tiszteletben kell tartani és fel kell tüntetni. Tilos a Társaság nevét és védjegyeit előzetes hozzájárulásunk nélkül felhasználni.

A sajtóközlemények és befektetői közlemények kivételével tilos a Honlap tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – részben vagy egészben – megosztani, módosítani vagy felhasználni, ideértve a teljes tartalmat, a képeket, hang- és képfelvételeket. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jog tárgyát képezi, a Társaság és az adott szerző engedélye nélkül csak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek és az adott Honlapon szereplő szövegben kikötött rendelkezések szerint használható fel.

A Társaság és az egyéb harmadik személyek nem engedményezik Önre az ekként megjelölt védjegyekhez, szabadalmakhoz, védett jogokhoz és egyéb szellemi tulajdonjogokhoz fűződő személyes vagy tulajdonosi érdekeiket, illetve felhatalmazásaikat.

 

2. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A Honlap látogatása és használata saját kockázatra történik. A jelen Honlapon szereplő tartalom általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem helyettesíti az orvosi tanácsot vagy kórmegállapítást. A Honlap tartalma nem tekinthető tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá az itt szereplő információkra nem alapozható semmilyen döntés vagy intézkedés, ideértve a Honlapon közzétett orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik az egyes betegek igényeire szabott részletes orvosi tanácsokat. Sem a Honlap, sem pedig annak tartalma nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát vagy az általuk felállított diagnózist. Egészségügyi állapotával kapcsolatos kérdésekben mindig kérje ki egy szakképzett egészségügyi szakember véleményét.

A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat és elírásokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelenlegi tartalmat, valamint az információkban szereplő programokat és termékeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, korrigáljuk és/vagy fejlesszük. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Honlapunkon található információk naprakészek legyenek, de – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem szavatoljuk vagy garantáljuk, hogy a Honlapon található tartalom pontos, hiánytalan vagy naprakész.

Ha Ön üzleti felhasználó vagy egészségügyi szakember, úgy kizárunk a jelen Honlapra vagy annak tartalmára vonatkozó minden hallgatólagos feltételt, szavatosságot, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt. Ha Ön fogyasztó felhasználó, úgy a Honlapunkat csak belföldi, magáncélokra használhatja, és vállalja, hogy oldalunkat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja fel.

Az Ön felé fennálló felelősségünket semmilyen olyan módon nem zárjuk ki, illetve nem korlátozzuk, amelyet jogszabály nem tesz lehetővé. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben sem a Társaság, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem felelnek a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy a Honlap tartalmának meghibásodásáért.

Üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, megszüntethetjük vagy korlátozhatjuk Honlapunk egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét.

 

3. HARMADIK FELEK HIVATKOZÁSAI

Amennyiben a Honlap más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat mi jóváhagytuk. Az ilyen honlapokon és forrásokon található tartalmak felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel.

 

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Ön vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Elvárjuk a Honlap felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák.

A Honlapot és a Honlapunkon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni:

 • olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat;
 • jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;
 • károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából;
 • személyek zaklatásának, megfélemlítésének, megsértésének vagy megalázásának céljából;
 • arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között a Társaság képviselőit is – adja ki magát a felhasználó;
 • kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;
 • a Honlap bármely részének keretbe foglalása („framing”) vagy tükrözése céljából;
 • adatbázis kialakítására a Honlap tartalmának letöltésével és tárolásával;
 • olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak; valamint
 • a Honlapunkhoz, a Honlapunk tárolására szolgáló szerverhez vagy a Honlapunkhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára. A szabályok ilyen megszegését az illetékes bűnüldözési hatóságoknak jelentjük, és a hatóságok kérésére feltárjuk a szabályszegő személyazonosságát.

Honlapunk használatával Ön az alábbiakba is beleegyezik:

 • nem másolja, duplikálja vagy értékesíti a Honlapunk tartalmát vagy annak bármely részét a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit sértő módon;
 • jogosultság nélkül nem fér hozzá, továbbá nem okoz kárt vagy zavart
 • Honlapunk tartalmában vagy annak egy részében;
 • azon eszközben vagy hálózatban, amelyen a Honlapot tároljuk;
 • azokban a szoftverekben, amelyek Honlapunk működését biztosítják; vagy
 • azokban a berendezésekben, hálózatokban vagy szoftverekben, amelyet harmadik fél birtokol vagy használ a Honlappal összefüggésben.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk – de kötelesek nem – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Honlapok Ön általi használatát. Jogosultak vagyunk felfedni az Ön személyazonosságát olyan harmadik személyeknek, akik azt állítják, hogy az Ön által a Honlapunkon közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi tulajdonjogaikat vagy a magánélethez fűződő jogaikat.

 

5. TECHNIKAI FELELŐSSÉG

A tudomány és technológia állásának megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a Honlap bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

Mindazonáltal értjük, hogy nincs 100%-os védelem, erre tekintettel nem szavatoljuk, hogy a Honlapunk nulladik napi támadásoktól mentesen, illetve hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a Honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért. Javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért.

 

6. ADATVÉDELEM ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően személyes adatokat kezelünk Önről, és amelyek szerint Ön ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátja. A jelen Honlap használatakor Önnek el kell fogadnia a Honlapra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételeit. Az Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételei a jelen Felhasználási Feltételeknek elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen Honlapon elérhető bizonyos Szolgáltatásokhoz nincs szükség előzetes azonosításra, így ezen Szolgáltatások tartalmának használatához Önnek nem kell felfednie a személyazonosságát.

Bizonyos esetekben szükségünk lehet az Ön nevére és email címére annak érdekében, hogy meg tudjuk válaszolni a Honlap kapcsolatfelvételi felületén benyújtott megkeresését. Amennyiben nem kívánja megadni ezen személyes adatait, fennállhat annak lehetősége, hogy nem tudjuk megválaszolni megkeresését a fenti adatok hiányában.

Nem garantáljuk, hogy Honlapunk vagy annak bármely tartalma mindig vagy megszakítás nélkül elérhető lesz. Üzleti vagy üzemeltetési okokból felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük Honlapunk egészének, vagy bármely részének elérhetőségét. Igyekszünk megfelelő időn belül tájékoztatást nyújtani bármilyen felfüggesztésről, korlátozásról vagy megszüntetésről.

 

7. HIVATKOZÁSOK A TÁRSASÁG HONLAPJAIRA, KERETEK

A Honlapunk nyitólapjára mutató hivatkozást Ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból Önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

 

8. MEGFELELŐSÉG

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

 • honlapunk használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
 • figyelmeztetés küldése;
 • peres eljárás Ön ellen a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítéséért;
 • további jogi fellépés Önnel szemben; illetve
 • az általunk indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldöző hatóságoknak

 

9. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a román jogszabályok az irányadók.

Mindkét fél megállapodik abban, hogy Románia bíróságainak kizárólagos joghatósága van.

 

10. ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben a Honlappal vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a Társaság Jogi osztályához (telefonszám: +40265.201105,  e-mail: compliance@gedeon-richter.ro).