Megfelelőség
A Richter 2016 folyamán kialakított Globális Megfelelőségi Programja első lépésben Magyarországon és az Európai Gazdasági Térség országaiban került bevezetésre, majd 2018-tól folytatódott a Program kiterjesztése a latin-amerikai országokra, valamint a FÁK tagállamokban működő leányvállalatokra és képviseleti irodákra. 
A Richter Csoport Megfelelőségi Kézikönyvét az alábbi szabályzatok alkotják:

Az Etikai Kódex a Richter Gedeon Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai munkavállalói, valamint partnerei számára nyújt útmutatást az etikus magatartáshoz, és meghatározza a felelős, etikus és jogkövető üzleti magatartás során követendő általános irányelveket.

 

A Richter elvárja a legmagasabb szintű etikai normák betartását, és elkötelezett amellett, hogy világszerte betartsa a tevékenységére vonatkozó valamennyi helyi és nemzetközi vesztegetés- és korrupcióellenes jogszabályok és szabályozások előírásait. A Korrupció elleni kézikönyv előírásainak betartása a Richternél mindenki számára kötelező, ideértve minden munkavállalót, igazgatót, vezető tisztségviselőt és az igazgatóság tagjait.

 

Az Egészségügyi Szakemberekkel való kapcsolattartás a korrupcióellenes jogszabályok megsértésének nagy kockázatát hordozza magában. A kézikönyvben tárgyalt konkrét kockázati területek közé tartoznak az alábbiak: 

  • ajándékok;
  • rendezvények, képzési támogatás és vendéglátás;
  • szponzoráció; 
  • adományok és minták; 
  • megbízási díjak. 

Ezt a kézikönyvet a Korrupció elleni kézikönyvvel összhangban kell értelmezni, és az Egészségügyi Szakemberekkel való minden kapcsolattartás során be kell tartani a Richter ezekre a területekre vonatkozóan bevezetett külön szabályzatait is.

 
A Richter elkötelezett minden olyan helyi és európai uniós jogszabály, szabályozás és etikai kódex betartása iránt, amely a tevékenységére vonatkozik. A kézikönyv összefoglalja azokat a gyógyszeriparban alkalmazandó előírásokat, melyek szabályozzák a promóciós anyagok összeállítására, tartalmának kialakítására és véleményezésére vonatkozó követelményeket, a betegekkel való kapcsolattartást, betegtámogató programokat, kapcsolattartást betegszervezetekkel, rendezvényekre vonatkozó előírásokat, pénzügyi támogatások, adományok szabályait, megbízási szerződéseket betegszervezetekkel, a kutatás különböző formáira vonatkozó szabályokat, klinikai vizsgálatokat és piackutatás szabályait.
A Richter és a Betegszervezetek, Egészségügyi Szakemberek és Egészségügyi Szolgáltatók közötti átlátható viszony- illetve kapcsolatrendszer elősegíti a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést a külső érdekeltek számára, és hozzájárul az etikátlan és jogellenes magatartások megelőzéséhez. Az irányadó szabályok, szabályozások és egyéb előírások értelmében a gyógyszeripari vállalatoknak – vagy nyilvánosan, vagy közvetlenül az érintett érdekeltek számára – közzé kell tenniük a Betegszervezetek, Egészségügyi Szakemberek és Egészségügyi Szolgáltatók részére történt kifizetéseket, egyéb Juttatásokat, illetve a velük kötött megbízásokat. A Richter – a Medicines for Europe tagvállalataként – azokat a megbízásokat és Juttatásokat hozza nyilvánosságra, amelyek potenciálisan érdekellentéthez vezethetnek, illetve azon Juttatások kedvezményezettjeit is közzétételre ösztönzi, ahol a Juttatások nyilvánossá tétele a betegek vagy a lakosság érdekeit szolgálja. A közzétételt a Társaság és a Kapcsolt Vállalkozások weboldalain is nyilvánosságra kell hozni.
A kézikönyv célja, hogy gyakorlati útmutatást nyújtson az Európai Unió és a tagállamok versenyjogának teljes mértékben megfelelő üzleti magatartáshoz.
A Kézikönyv célja, hogy meghatározza azokat a közös szabályokat és elveket, amelyek a Richterre vonatkozó bármilyen információ harmadik felekkel történő megosztásakor alkalmazandók. A Kézikönyv a Richter tevékenységét érintő, a nyilvánosság felé irányuló külső kommunikációt és PR tevékenységeket szabályozza, ideértve többek között az olyan információkat is, amelyeket a Richter a tőzsdei jelenléte miatt köteles nyilvánosságra hozni.
A kézikönyv közös szabályokat és elveket határoz meg a Richter webes jelenléte működtetésére vonatkozóan.
A Richter üzleti tevékenységének végzése során elkötelezett, hogy munkatársai az üzleti döntéseiket etikátlan személyes érdekektől mentesen, szakmai szempontok szerint, a Richter jogos üzleti és gazdasági érdekei mentén hozzák meg. A Richter az összeférhetetlenségi helyzetek kialakulásának megelőzése, illetve már kialakult összeférhetetlenségi helyzetek kezelése érdekében alkotta meg ezt a politikát.
A szabályzat célja a Richter tevékenységével kapcsolatos üzleti titkok körének meghatározása, valamint a Richter üzleti titkaira vonatkozó egyéb adatok, tények, információk bemutatása és védelme.
report

A Richter Globális Megfelelőségi Programjával összhangban, illetve figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 (EU) irányelvére, kialakításra került a Richter Virtual Compliance Officer („Richter VCO”) rendszere, amely a Megfelelőségi Kézikönyvhöz, a mindenkor hatályos nemzeti és szupranacionális jogszabályi, valamint iparági etikai előírások be nem tartásához kapcsolódó, bármely lentebb részletezett csatornán beérkező bejelentések egységes kezelésére és nyomonkövetésére létrehozott csoportszintű, belső rendszer. A rendszer hatékony működése érdekében valamennyi Richteres munkavállaló köteles; illetve valamennyi üzleti partner képviselője/munkavállalója, a Richter potenciális munkavállalói (jelöltek), a Richter volt munkavállalója, a Richter felett tulajdonosi vagy felügyeleti jogokat gyakorló személyek jogosultak bármely olyan esetet jelezni, amelynek kapcsán alapos okkal feltételezik, hogy sor került a mindenkor hatályos jogszabályokban, iparági etikai előírásokban, a Megfelelőségi Kézikönyvben vagy a Richter egyéb belső előírásaiban foglaltak megsértésére. 

A Richter az ilyen esetek bejelentéséhez az alábbi csatornákat állította fel: 

  • írásbeli csatornák: 
  • szóbeli csatorna: hangüzenet küldésére alkalmas telefon: +36 1 431 4700
 
Egészségügyi szakembereknek, szervezeteknek adott juttatások
A Richter és a betegszervezetek, egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek közötti átlátható viszony- és kapcsolatrendszer elősegíti a megfelelő tájékoztatáson alapuló döntést a külső érdekeltek számára, és hozzájárul az etikátlan és jogellenes magatartások megelőzéséhez.